Něco se bohužel nepovedlo. Zkuste to prosím znovu
Děkujeme za Vaše přihlášení k odběru newsletteru. Potvrzení včetně slevového kódu už míří do Vaší e-mailové schránky.
Výhody s newsletterem
Zavolejte a poukaz máte do 5 minut! 777 920 255

Obchodní podmínky velkoobchod

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen "obchodní podmínky") se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Letecké zážitky.cz umístěného na webovém rozhraní www.leteckezazitky.cz (dále jen "webové rozhraní") mezi společností

Mavisys, s.r.o., se sídlem Brno, Loosova 355/12, okres Brno-město, PSČ 638 00

IČ: 25583778,

DIČ: CZ25583778

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35629

Adresa pro doručování:

Mavisys, s.r.o.., Brno, Loosova 355/12, okres Brno-město, PSČ 638 00 nebo

Hůlkova 896/31, 197 00 Praha 9 – Kbely

Kontaktní telefon: +420 777 920 255

Kontaktní e-mail: rezervace@leteckezazitky.cz

jako prodávajícím

a podnikatelem či právnickou osobou

jako kupujícím

(oba dále společně též jen jako "smluvní strany").

1. Definice

kupní cena (nebo jenom "cena") je cena poukazu, která je uvedena u poukazu na webovém rozhraní. Kupující bere na vědomí, že se jedná o cenu poukazu, přičemž v některých případech poukaz může pokrývat pouze část konečné ceny služby;

kupní smlouva (nebo jenom "smlouva") je smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek, kterou se prodávající zavazuje prodat kupujícímu vybraný poukaz, a kupující se zavazuje zaplatit nám kupní cenu poukazu;

plněním poskytovatele se rozumí poskytnutí služby poskytovatelem na základě smlouvy uzavřené mezi kupujícím a poskytovatelem (na smlouvu o plnění poskytovatele se tyto obchodní podmínky nevztahují);

poskytovatelem služeb (nebo jen "poskytovatel") se rozumí osoba odlišná od prodávajícího, která vlastním jménem poskytuje služby blíže specifikované na webovém rozhraní, a u kterého lze uplatnit poukazy vydávané prodávajícím, v některých případech může být poskytovatelem také prodávající;

poukaz (také jako "zboží") je poukázka na plnění, vydávaná a prodávaná prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní.

2. Úvodní ustanovení

2.1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní smlouvy o prodeji poukazů či další smlouvy zde uvedené (dále společně jen jako "smlouva") prostřednictvím webového rozhraní.

2.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Podmínkami užití webového rozhraní a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník").

2.3. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.

2.4. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod. V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami pro velkoobchod se vztahy řídí obdobně dle podmínek upravených ve Všeobecných obchodních podmínkách pro maloobchod, vyjma ustanovení na ochranu spotřebitele a garance vrácení peněz.

2.5. Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami i se Všeobecnými obchodními podmínkami pro maloobchod seznámil.

3. Objednávka a uzavření smlouvy

3.1. Na webovém rozhraní je uveden seznam poukazů včetně popisu plnění poskytovatele, na které se vztahují. Prezentace poukazů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím.

3.2. Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní či telefonické nebo e-mailové komunikace. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného poukazu, počet poukazů nebo osob, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Kupující je dále povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail prodávajícího.

3.3. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.

3.4. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude kupujícím uhrazena celá kupní cena.

3.5. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50% z ceny zboží.

4. Platební a dodací podmínky

4.1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

- v hotovosti při zaslání zboží na dobírku;

- bezhotovostně bankovním převodem (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky);

- bezhotovostně platební kartou;

- platba v hotovosti prostřednictvím poukázek Sodexo, Endered;

- platba pomocí Benefit Plus / Benefity.cz bodů.

4.2. Při platbě v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.3. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.

4.4. Platba zboží je možná v českých korunách (CZK).

4.5. Zaplacený poukaz Vám zašleme Vámi zvoleným způsobem na Vaši kontaktní adresu uvedenou v objednávce, popřípadě na Váš email v elektronické podobě ve formátu PDF. O možnostech dodání poukazu, včetně nákladů na dodání budete informováni během podání objednávky.

5. UPLATŇOVÁNÍ POUKAZŮ

5.1. Pro čerpání plnění, na které se poukaz vztahuje, je nutné uplatnit poukaz, který byl kupujícímu na základě jeho objednávky zaslán v elektronické, či papírové podobě. Na poukazu jsou uvedeny zejména následující údaje:

- popis služby, která je předmětem poukazu;

- doba platnosti poukazu;

- unikátní číselný kód poukazu;

- způsob, jakým lze poukaz uplatnit (tj. předložením poskytovateli, vložením unikátního kódu při objednávce on-line apod.).

5.2. Poukaz lze čerpat pouze jednou. Poukaz je přenosný a převoditelný na jinou osobu, a to i úplatně. Osoba, která předloží oprávněně nabytý poukaz, má stejná práva jako osoba, která poukaz zakoupila.

Doba, po kterou lze poukaz uplatnit, je omezená. Poukaz je možné uplatnit nejpozději v poslední den doby jeho platnosti.

Pokud se poukaz vztahuje na službu, jejíž poskytnutí je podle právních předpisů nebo jinak podmíněno dosažením určitého věku (např. 18 let) nebo zvláštní způsobilostí, vlastností nebo charakteristikou (např. vlastnictví určitého typu dokladu), může jej uplatnit pouze taková osoba, která tyto podmínky splňuje.

Před čerpáním poukazu kontaktuje kupující prodávajícího ohledně rezervace vybraného termínu. Bez rezervace by mohlo dojít k tomu, že službu nelze z kapacitních důvodů v požadovaném termínu poskytnout. Ve výjimečných případech je kupující oprávněn zarezervovaný termín změnit nejpozději však 3 dny před tímto zarezervovaným vybraným termínem. Později již změna termínu není možná.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že rezervovaný termín se může z naší strany nebo ze strany poskytovatele změnit, zejména kvůli nepřízni počasí, nebo provozním podmínkám. O nutné změně termínu Vás budeme bez zbytečného odkladu informovat. V takovém případě máte právo na náhradní termín, se kterým Vám vyjdeme maximálně vstříc.

5.3. Kupující bere na vědomí, že poskytovatel může v určitých situacích odmítnout poukaz akceptovat a tedy plnění neposkytnout. Jde o případy, kdy:

- poukaz byl předložen po uplynutí platnosti;

- poukaz byl již jednou vyčerpán;

- poukaz byl zneplatněn z důvodu odstoupení od smlouvy;

- poskytnutí plnění osobě, která poukaz uplatnila, by bylo v rozporu s platnými právními předpisy;

- poukaz poskytnutý prodávajícím před úhradou jeho ceny (např. možnost dle článku 4.2. těchto obchodních podmínek), nebyl do okamžiku před poskytnutím služby uhrazen.

5.4. Pokud není kupující spokojen s kvalitou plnění, může se kromě reklamace přímo u poskytovatele obrátit na prodávajícího prostřednictvím kontaktního e-mailu. O nekvalitním plnění informuje kupující prodávajícího co nejdříve, nejlépe do sedmi dnů od uplatnění poukazu.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).

6.2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny.

6.3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.

6.4. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

6.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

7. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

7.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

- uchovávat jako důvěrné;

- neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;

- nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;

- nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

7.2. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu kupujícím.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

8.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.12.2015

CHCETE PORADIT?

777 920 255

Nakupujte bezpečně online! U nás jednoduše vyberete zážitek, zaplatíte kartou a do 5 minut máte poukaz ve svém e-mailu. Vyřešeno!


Specialista na Letecké zážitky.cz

garance Garantujeme vaši 100% spokojenost

Pokud se rozhodnete zážitek vrátit do 30 dnů od zakoupení, vrátíme vám peníze. Více...

Buďte s námi v kontaktu:

Facebook logo Instagram logo LinkedIn logo

Napsali o nás

Impuls    MF Plus    Hospodářské noviny    Svět    Deník    E15    Aeroweb    Týden.cz   

© 2009-2024 Mavisys, s.r.o.